White-bellied Sea Eagle © J Thomas

White-bellied Sea Eagle © J Thomas

White-bellied Sea Eagle © J Thomas

White-bellied Sea Eagle on sri lanka birdwatching tour