Reservoir (tank) near Tissa, Yala © J Thomas

Reservoir (tank) near Tissa, Yala © J Thomas

Reservoir (tank) near Tissa, Yala © J Thomas

Reservoir (tank) near Tissa, Yala © J Thomas